Notes on वाच्य | Grade 8 > Nepali > स्वाभिमान | KULLABS.COM

वाच्य

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on वाच्य

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

वाक्य परिवर्तन

कुनै वाक्यको संरचनालाई लिङ्ग, वचन, पुरुष र आदरका आधारमा परिवर्तन गर्ने क्रियालाई वाक्य परिवर्तन भनिन्छ |

  • दिइएका शब्दहरु पढी तलको तालिकामा मिल्ने ठाउँमा भर :

पूर्वतिर, बिर्सेर, आहा, यसबाहेक,  छि, बिचरा, ट्वाल्ल, वाल्ल, यिनीसंग, ओहो, अंगालेर, देख्न, स्यावास, दाजुमाथि

 

क्रियायोगी

नामयोगी

विस्मयादिबोधक

 

 

 

 

उत्तर =

क्रियायोगी

नामयोगी

विस्मयदिबोधक

बिर्सेर

पूर्वतिर

आहा

वाल्ल

यसबाहेक

छि, बिचरा

अंगालेर

यिनीसंग

ओहो

देख्न

दाजुमाथि

स्यावास

 

  • दिइएका क्रियापदहरु पढी तालिकामा मिल्ने ठाउँमा भर |

गरूँ,  लागौं, होला, गर, पढ, जाऊ, हेरौ, जालान्, सकून, गए, हेर्लान, बस, जाओ, आऊ, पढून

इच्छार्थक

आज्ञार्थक

सम्भावनार्थक

 

 

 

 

 

 

उत्तर =

इच्छार्थक

आज्ञार्थक

सम्भावनार्थक

गरूँ

गर

होला

लागोँ

पढ

जालास्

हेरोँ

बस

हेर्लान

सकून

जाओ

 

गए

आऊ

 

पढून

 

 

 

 .

Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON वाच्य

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note