Notes on अपूर्ण पक्ष | Grade 7 > Nepali > सुन उगेल्ने भाले | KULLABS.COM

अपूर्ण पक्ष

CoVID-19 EG Scholarship

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on अपूर्ण पक्ष

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

अपूर्ण पक्ष

 अपूर्ण पक्षले कुनै पनि समयमा कार्य सुरु भई जारि रहेको र पुरा नभएको भन्ने जनाउछ| अर्थात यसले कार्यको अपूर्ण अवस्थालाई सुचित गर्दछ | धातुमा दै / तै जोडिन्छ|जस्तै

राम खाना खादै छ |

हरि  मामाघर जादै थियो|

कालमा निम्न अपूर्ण पक्ष रहेका छन् |

अपूर्ण भूत काल  - अपूर्ण भूत कालले वितेको समयमा कुनै काम भइरहेको थियो भन्ने बुझाउदछ |अपूर्ण  भूत पक्ष जनाउनक लागी धातुमा तै/दै  थिए ,तै /दै थियौ ,तै /दै थियो ,तै /दै थिई आदि क्रियापदहरु बनेको हुन्छन् |जस्तै

 भाइ चिठी लेख्दै थियो |

सीता खाना पकाऊदै  थिईन |

अपूर्ण वर्तमान काल -वर्तमान समयमा कार्य भइरहेको अवस्थालाई अपूर्ण  वर्तमान कालले जनाउदछ | अपूर्ण  वर्तमान पक्ष जनाउनका लागी धातुमा तै /दै छु ,तै /दै छस्, तै /दै छन्  आदि प्रत्ययहरु जोडिन्छन् |

हरि काठमाडौँ जादै छ |

तिनीहरु खाना खादै छन् |

अपूर्ण भविष्यत काल - कुनै पनि काम पछि वा आउने समयमा भइरहेको अवस्थालाई अपूर्ण भविष्यत कालले बुझाउछ| यसलाई  जनाउनको लागी धातुमा तै / दै  हुनेछु ,तै/दै हुनेछौ , तै/दै हुनेछ का रुपहरु जोडिन्छन् |जस्तै

भाइ बजार जादै हुनेछ|

उनीहरु फुटबल खल्दै हुनेछन |      

  

 

 .

Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON अपूर्ण पक्ष

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note