Notes on क्रियापद | Grade 7 > Nepali > एउटै मुटु एउटै मर्म | KULLABS.COM

क्रियापद

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on क्रियापद

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

क्रियापद - कुनै पनि कामको घटना, प्रक्रिया वा अवस्था बुझाउने पदलाई क्रियापद भनिन्छ |  क्रियापदले वाक्यमा कर्ताले गरेको काम, घटेको घटना, अवस्था वा स्थिति बुझाउने शब्दलाई जनाउछ, साथै वाक्य टुङ्ग्याउने कार्य गर्छ | धातुमा काल, वचन, लिङ्ग, वाच्य, पक्ष आदि बुझाउने प्रत्यय जोडेर निर्माण गरिन्छ |

उदाहरण -

          क) रामले मिठाई खायो |       ( काम बुझाउने )

         ख) भाई भिर बाट लड्यो |     ( घटना बुझाउने )

         ग) गोपाल खाटमा निदाएछ |   ( स्थिति बुझाउने )

         घ) त्यो केटी दुब्लई |         ( अवस्था बुझाउने )

त्यस्तै :- क्रियापद बन्नका लागि धातुमा प्रत्ययहरू थपिनुपर्छ | धातुको स्वतन्त्र प्रयोग हुदैन तर  क्रियापद बनिसकेपछि ती वाक्य प्रयुक्त हुन्छन् | जस्तै :-

       धातु    +      प्रत्यय         =      क्रियापद

       लेख     +      छ            =      लेख्छ

       लेख    +      ई             =      लेखी

       लेख    +      यो            =     लेख्यो

       यस्तै तरिकाले 'लेख धातुबाट लेख्ला,लेखनेछ, लेखेको छ, लेक्दै छ, लेखिन, आदि अनेकौं क्रियापद बन्न सक्तछन् |Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON क्रियापद

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note