Notes on सामान्य भूत,सामान्य भविष्य,पूर्ण भूत ,पूर्ण वर्तमान | Grade 7 > Nepali > सास्कृतिक एकता पर्व:छठ | KULLABS.COM

सामान्य भूत,सामान्य भविष्य,पूर्ण भूत ,पूर्ण वर्तमान

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on सामान्य भूत,सामान्य भविष्य,पूर्ण भूत ,पूर्ण वर्तमान

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

सामान्य भूत-कुनै काम पहिले वा विगतको समयमा भएको सामान्य अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भूत काल भनिन्छ|सामान्य पक्ष जनाउनको लागी क्रियापदका धातुमा यौ,इस ,ई ,ए,ईन रुपहरु जोडिन्छन्|जस्तै 

राम घर गयो |

सीताले खाना खाई |

सामान्य भविस्यत्-कुनै पनि कार्य पछि हुने कुरा बुझाउने वा निर्देशन गर्ने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भविस्यत् काल भनिन्छ|अर्थात कुनै पनि काम आउने समयमा हुने सामान्य अवस्थालाई बुझाउछ |यसको धातुको पछाडी नेछु, नेछौ, नेछ्स आदि रुपहरु जोडिन्छन् |जस्तै

म घर जानेछु |

हामी काठमाडौँ जानेछौ | 

पूर्ण भूत -कुनै पनि काम वितेको समयमा पुरा भइसकेको थियो भन्ने जनाउदछ र त्त्यसको असरसमेत वाकी नरहेको  अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई पूर्ण भूतकाल भनिन्छ|यसलाई जनाउनको  लागी एको थिए ,एका थियौ ,एको थिईस ,एको थिए आदि जोडिन्छन्|जस्तै

मैले भात खाएको थिए |

राम काठमाडौँ गएको थियो |

पूर्ण वर्तमान  -कुनै काम अहिलेको समयमा पुरा भएको तर त्यसकोअसर अहिले पनि वाकी रहेको अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई पूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ |यस जनाउने क्रियापदको धातुमा एको छु ,एका छौ ,आदि जोडिएको हुन्छन्|जस्तै

मैले भात खाएको छु |

राम खेत गएको छ |.

Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON सामान्य भूत,सामान्य भविष्य,पूर्ण भूत ,पूर्ण वर्तमान

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note