Notes on सर्वनाम | Grade 7 > Nepali > मामालाई सुधार्ने भान्जो | KULLABS.COM

सर्वनाम

Notes, Exercises, Videos, Tests and Things to Remember on सर्वनाम

Please scroll down to get to the study materials.

Registration open for Special Scholarships

  • Note
  • Things to remember

सर्वनाम

 नामको सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ | अर्थात नाम वा नामको पदावलीको पुनरुक्ति रोक्न तिनका सट्टामा प्रयोग हुने शब्दलाई सर्वनाम भनिन्छ |

 उदाहरण

ऊ, यो, हामी, हामीहरु, उनि, तिनी, तिनीहरु

 सर्वनामलाई निम्न पाच प्रकारका हुन्छन् |   

पुरुषवाचक सर्वनाम-

पुरुष वा ब्यक्तिका सट्टामा आउने सर्वनाम पुरुषवाचक सर्वनाम हो |

यो तिन प्रकारका छ |

 क) प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम

म र हामी प्रथम पुरुषवाचक सर्वनाम हुन् अर्थात वक्त्ताको सन्दर्भमा आउने  सर्वनामलाई बुझाउदछ |

ख), दृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम

त, तिमि, तिमीहरु जस्ता शब्द  दृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम हुन् | वक्ताको सन्दर्भमा आउने सर्वनामलाई दृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम भनिन्छ |

 ग),तृतीय  पुरुषवाचक सर्वनाम

यो, त्यो, यिनी, तिनी, तिनीहरु, उनि आदि सर्वनाम तृतीय पुरुषवाचक सर्वनाम हुन् | अन्य व्यक्तिको सन्दर्भमा आउने सर्वनामलाई तृतीयपुरुषवाचक सर्वनाम भनिन्छ |

 २),आत्मवाचक सर्वनाम

प्रथम, दृतीय, र तृतीय पुरुषका नाम वा सर्वनामसंग संदर्भित भएर आउने र आफु जनाउने सर्वनामलाई आत्मवाचक सर्वनाम भनिन्छ|जस्तै

आफु, आफै, स्वयम्

 ३) दर्शन वाचक सर्वनाम

 नजिक वा टाढाको बस्तुलाई तोकेर देखाउने सर्वनामलाई दर्शकवाचक सर्वनाम भनिन्छ |जस्तै –

यो, यी, यिनीहरु, त्यो, ति, तिनीहरु

 ४), सम्बन्धवाचक सर्वनाम–

उपवाक्यहरुका विचमा सम्बन्ध गास्ने सर्वनामलाई सम्बन्धवाचक सर्वनाम भनिन्छ |जस्तै-

जो, जो जो, जोसुकै, जे, जे जे, जेसुकै, जुन, जुनसुकै आदि |

५),प्रश्नवाचक सर्वनाम

कुनै प्रश्न व्यक्त  गरिने सर्वनामलाई प्रश्नवाचक सर्वनाम भनिन्छ |जस्तै

को, को को, के, के के, कुन, कोहि, केहि, आदि |                 .

Questions and Answers

Click on the questions below to reveal the answers

0%

ASK ANY QUESTION ON सर्वनाम

No discussion on this note yet. Be first to comment on this note