क्रियापद              धातु                 क्रियापद              धातु

       पढ्यो         -     पढ्                   गएछ          -     जा

       धोला          -      धु                    खान्छ         -      खा

       जाओ         -      जा                   पढाउनुहन्छ    -     पढाउ

       हँसाउँछ      -   हँसाउँ                लजाइछ       -      लजाउ

       रुन्छन्         -      रु                    हेराइ              -      हेर्

       पाएछन्         -      पाउ               पिउँछन्          -      पिउ

       धुल्याउँथ्यो     -     धुल्याउ              कज्यायो      -      कज्याउ

मूल धातु:     

हाँस्नु   -      हाँस्    + नु,                  उड्नु    -   उड्    + नु,

लेख्नु    -     लेख्   + नु,                   गाउनु   -    गाउ   + नु,

नाम धातु:

मूल शब्द             प्रत्यय

होचो          +      याउ    = होच्याउ + नु  = होच्याउनु

काजी         +      याउ    = कज्याउ + नु  = कज्याउनु

मोटो          +      आउ    = मोटाउ  + नु  = मोटाउनु

चिसो          +      इ     = चिसि    + नु  = चिसिनु

प्रेरणार्थक धातु

रुवाउ    + नु  = रुवाउनु,                     दुखाउ    +  नु = दुखाउनु,

बसाउ    + नु  = बसाउनु,                     पढाउ     +  नु = पढाउनु,

रमाउ    + नु   = रमाउनु,                    खुवाउ     +  नु = खुवाउनु,

नचाउ   +  नु   = नचाउनु,

 क्रियापद      धातु          प्रत्यय            क्रियापद           धातु          प्रत्यय 

भएँ          -     हु      +      एँ              हुँदैनथ्यो   -          हु      +      दैनथ्यो 

भन्नुहोला -   भन् +     नुहोला              छोएँ          -       छु     +      एँ

लाग्दो      -    लाग्   +      दो              रहेनछ       -      रह     +      एनछ

सुन्नोस्    -    सुन्    +    नोस्              छुट्ने        -      छुट्    +      ने

अँठ्याएछ  - अँठ्याउ  +    एछ             होला         -      हु      +      ला

पुगेन      -   पुग्    +      एन             भने           -        भन्    +      ए

पुग्छन्    -   पुग्    +      छन्             भन्ने        -      भन्    +      ने

थिइन    -   थि     +      इन्             थिएन       -        थि     +      एन

गएर      -   जा     +      एर              गरेको       -      गर्    +      एको

हल्लियो    -   हल्लि   +   यो              गाएन       -      जा     +      एन

बिग्रेको     -   बिग्र    +     एको            भयो        -      हु      +      यो

बनिसकेको  -  बन् +इ  +   सक् + एको   भन्दा      -   भन्    +      दा

भन्दै       - भन्    +      दै               पाल्नुहोस्    -      पाल्       +      नुहोस्

कुदें        - कुद्     +      एँ