Notes on lesson on भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो | kullabs.com

भाग्यभन्दा परिश्रम ठुलो

 बादविवाद

Notes

भाग्य भन्दा परिश्रम ठुलो

यस नोटमा वादविवाद भनेको के हो त्यसको परिचय साथै वादविवाद लेख्ने तरिका सिकाईएको छ |

शब्दभण्डार

यस नोटमा शब्दभण्डार अन्तरगत परिभाषितक शब्द ,प्राविधिक शब्दको बारेमा उल्लेख गरिएको छ |