अज्ञात पक्ष

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

अज्ञात पक्ष

अज्ञात पक्ष   - कुनै काम विगतको समयमा भइसकेको तर अहिले आएर मात्र थाहा पाइएको अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई अज्ञात पक्ष भनिन्छ| अज्ञात पक्ष  जनाउनका लागी धातुमा एछु , एछौ , एछ्स ,एछ आदि जोडिएर अज्ञात बनेका हुन्छन्|

सूत्र : धातु + ए + 'छ' क्रियारूप 

खा  + ए  छु = खाएछु 

मैले बासी रोटी खाएछु|

खा + ए छन्  = खाएछन |

उनीहरुले गोरुको मासु खाएछन|

खा + ए छ = खाएछ

रामले सुगुरको मासु खाएछ|

Things to remember
  • It includes every relationship which established among the people.
  • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
  • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
  • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.