सामान्य भूत,सामान्य भविष्य,पूर्ण भूत ,पूर्ण वर्तमान

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

सामान्य भूत,सामान्य भविष्य,पूर्ण भूत ,पूर्ण वर्तमान

सामान्य भूत-कुनै काम पहिले वा विगतको समयमा भएको सामान्य अवस्था बुझाउने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भूत काल भनिन्छ|सामान्य पक्ष जनाउनको लागी क्रियापदका धातुमा यौ,इस ,ई ,ए,ईन रुपहरु जोडिन्छन्|जस्तै 

राम घर गयो |

सीताले खाना खाई |

सामान्य भविस्यत्-कुनै पनि कार्य पछि हुने कुरा बुझाउने वा निर्देशन गर्ने क्रियापदको पक्षलाई सामान्य भविस्यत् काल भनिन्छ|अर्थात कुनै पनि काम आउने समयमा हुने सामान्य अवस्थालाई बुझाउछ |यसको धातुको पछाडी नेछु, नेछौ, नेछ्स आदि रुपहरु जोडिन्छन् |जस्तै

म घर जानेछु |

हामी काठमाडौँ जानेछौ | 

पूर्ण भूत -कुनै पनि काम वितेको समयमा पुरा भइसकेको थियो भन्ने जनाउदछ र त्त्यसको असरसमेत वाकी नरहेको  अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई पूर्ण भूतकाल भनिन्छ|यसलाई जनाउनको  लागी एको थिए ,एका थियौ ,एको थिईस ,एको थिए आदि जोडिन्छन्|जस्तै

मैले भात खाएको थिए |

राम काठमाडौँ गएको थियो |

पूर्ण वर्तमान  -कुनै काम अहिलेको समयमा पुरा भएको तर त्यसकोअसर अहिले पनि वाकी रहेको अवस्था बुझाउने क्रियापदलाई पूर्ण वर्तमान काल भनिन्छ |यस जनाउने क्रियापदको धातुमा एको छु ,एका छौ ,आदि जोडिएको हुन्छन्|जस्तै

मैले भात खाएको छु |

राम खेत गएको छ |

Things to remember
  • It includes every relationship which established among the people.
  • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
  • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
  • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.