सामान्य वर्तमान र अभ्यस्त पक्ष

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

सामान्य वर्तमान र अभ्यस्त पक्ष

सामान्य वर्तमान-कुनै काम अहिलेको समयमा हुने वा भईरहेको अवस्था जनाउने पुरा हुनु  तर पुरा हुनु वा नहुनुका वारेमा केही नबताउने क्रियापदको  पक्षलाई सामान्य वर्तमान भनिन्छ| सामान्य वर्तमान पक्ष जनाउन धातुमा छु,छौ,छस्, आदि प्रत्ययहरु  जोडिन्छन् |जस्तै

क) म भात खान्छु |

ख) तिमी घर जान्छौं|

अभ्यस्त काल -कुनै काम विगतको समयमा नियमित रुपमा भएको तर अहिले त्यो नभएको अवस्था जनाउने क्रियापदलाई अभ्यस्त काल भनिन्छ| अभ्यस्त काल जनाउनका लागी  धातुमा थे, थि, थिस थ्यौ आदि जोडिएर बनेको हुन्छन् |जस्तै

क) म कविता पढ्थे |

ख) रिता कविता पढ्थी | 

Things to remember
  • It includes every relationship which established among the people.
  • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
  • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
  • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.