नाम

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

नाम

नाम

कुनै व्यत्ति, ठाउँ वा पदार्थ बुझाउने शब्दलाई नाम भनिन्छ| अर्थात कुनै व्यत्ति , ठाउँ,जाति,वस्तु,समूह,अमूर्त भाव  आदि बुझाउने पदलाई नाम भनिन्छ|नामलाई निम्न पाच भागमा विभाजन गरिएको छ|

 १) व्यत्तिवाचक नाम -कुनै व्यत्ति,स्थान,नदि पर्व,प्राणी,आदिलाई बुझाउने नामलाई व्यत्तिवाचक नाम  भनिन्छ|यस नामले कुनै वस्तु, व्यत्ति,स्थान आदिलाई तोकेर जनाउने हुदा यसलाई  व्यत्तिवाचक नाम भनिएको हो|जस्तै

हरि , तीज ,जापान ,पोखरा ,मुनामदन

२) जातिवाचक नाम -एउटै जातका प्राणी वा वस्तुलाई जनाउने साझा नामलाई जातिवाचक नाम भनिन्छ|जस्तै

देश , नदि,  पुस्तक ,फूल, हिमाल 

३) भाववाचक नाम -छुन र देख्न  नसकिने तर अनुभव वा महसुस  गर्न सकिने नामलाई भाववाचक नाम  भनिन्छ |जस्तै 

गरिबी ,दया , माया , घृणा 

४)द्रब्यवाचक नाम -नापेर वा तौलेर छुटाउन सकिने वस्तु वा पदार्थका नामलाई द्रब्यवाचक नाम भनिन्छ| जस्तै

पानी , सुन , फलाम , दाल, नुन 

५)समुहवाचक  नाम -कुनै वस्तु ,व्यत्ति,प्राणी वा पदार्थ समुहलाई  बुझाउने नामलाई समुहवाचक नाम भनिन्छ|जस्तै 

ताती ,दल, रास ,हुल , खात

Things to remember
  • It includes every relationship which established among the people.
  • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
  • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
  • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.