क्रियापद

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

क्रियापद

क्रियापद - कुनै पनि कामको घटना, प्रक्रिया वा अवस्था बुझाउने पदलाई क्रियापद भनिन्छ |  क्रियापदले वाक्यमा कर्ताले गरेको काम, घटेको घटना, अवस्था वा स्थिति बुझाउने शब्दलाई जनाउछ, साथै वाक्य टुङ्ग्याउने कार्य गर्छ | धातुमा काल, वचन, लिङ्ग, वाच्य, पक्ष आदि बुझाउने प्रत्यय जोडेर निर्माण गरिन्छ |

उदाहरण -

          क) रामले मिठाई खायो |       ( काम बुझाउने )

         ख) भाई भिर बाट लड्यो |     ( घटना बुझाउने )

         ग) गोपाल खाटमा निदाएछ |   ( स्थिति बुझाउने )

         घ) त्यो केटी दुब्लई |         ( अवस्था बुझाउने )

त्यस्तै :- क्रियापद बन्नका लागि धातुमा प्रत्ययहरू थपिनुपर्छ | धातुको स्वतन्त्र प्रयोग हुदैन तर  क्रियापद बनिसकेपछि ती वाक्य प्रयुक्त हुन्छन् | जस्तै :-

       धातु    +      प्रत्यय         =      क्रियापद

       लेख     +      छ            =      लेख्छ

       लेख    +      ई             =      लेखी

       लेख    +      यो            =     लेख्यो

       यस्तै तरिकाले 'लेख धातुबाट लेख्ला,लेखनेछ, लेखेको छ, लेक्दै छ, लेखिन, आदि अनेकौं क्रियापद बन्न सक्तछन् |

Things to remember
  • It includes every relationship which established among the people.
  • There can be more than one community in a society. Community smaller than society.
  • It is a network of social relationships which cannot see or touched.
  • common interests and common objectives are not necessary for society.

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.