शत्रु

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

कथा 

Notes

सरल, संयुक्त र मिश्र वाक्यको पहिचान

पद तथा पदावलीको व्यवस्थित एवम सार्थक समूहलाई वाक्य भनिन्छ। वाक्यमा उदेश्य र विधेय अनिवार्य घटकका रुपमा रहेका हुन्छन्। यस नोटमा सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य र मिश्र वाक्यको पहिचान बारे उल्लेख गरिएको छ|

Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.