रात भरि हुरी चाल्यो

Subject: Nepali

Find Your Query

Overview

कथा 

Notes

कारक र विभक्ति

क्रियापदसँगप्रत्यक्ष सम्बन्ध भएका नाम तथा सर्वनामलाई कारक भनिन्छ भने कारकसँग जोडिएर अन्य पदसँग अन्तर्गत सम्बन्ध स्थापित गर्ने तत्त्वलाई विभक्ति भनिन्छ। यस नोटमा कारक, विभक्ति र कारकको बारेमा व्याख्या गरिएको छ|

Learn More

© 2019-20 Kullabs. All Rights Reserved.